Český Krumlov, 2013.
Minoritský klášter
zde byla Horní brána
Horní ul. čp. 25, bývalá kovárna.
Horní ulice čp. 153, gotický lomený vstupní portál.
Horní ulice,
Horní ulice čp. 154
Horní ulice čp. 154
Horní ulice čp. 154, sluneční orloj na jižní fasádě objektu.
Horní ulice čp. 154
Horní ulice čp. 155, bývalá prelatura.
Horní ulice čp. 155, bývalá prelatura a farní kostel.
farní kostel.
kaplanka
Kájovská ulice čp. 62, dvoupatrový nárožní objekt se sedlovou střechou rovnoběžnou s ulicí, který přiléhal k dnes již neexistující Kájovské bráně - vnitřní. Hlavní průčelí domu do Kájovské ulice je pokryto v přízemí a v prvním patře žlutobílým psaníčkovým sgrafitem. Okenní otvory jsou lemovány vzácným ornamentálním pásem sgrafita. V přízemí se nachází gotický okosený portálek.
Kájovská ulice čp. 63, dům je dvoupatrový o dvou osách, s trojúhelníkovým štítem. Průčelí do ulice je zdobeno sgrafitem a ve štítě pak jednoduchou pásovou dvoubarevnou malbou. Dispozice přízemí je dvoutraktová, nachází se zde ojedinělá síň s jedním polem sklípkové a dvěma poli hřebínkové klenby.V přízemí se do domu vstupuje obdélným kamenným portálem se skosením na svislých stranách.
Kájovská ulice čp. 63, dům je dvoupatrový o dvou osách, s trojúhelníkov​ým štítem. Průčelí do ulice je zdobeno sgrafitem a ve štítě pak jednoduchou pásovou dvoubarevnou malbou. Dispozice přízemí je dvoutraktová,​ nachází se zde ojedinělá síň s jedním polem sklípkové a dvěma poli hřebínkové klenby.V přízemí se do domu vstupuje obdélným kamenným portálem se skosením na svislých stranách.
Kájovská ulice čp. 63, dům je dvoupatrový o dvou osách, s trojúhelníkov​ým štítem. Průčelí do ulice je zdobeno sgrafitem a ve štítě pak jednoduchou pásovou dvoubarevnou malbou. Dispozice přízemí je dvoutraktová,​ nachází se zde ojedinělá síň s jedním polem sklípkové a dvěma poli hřebínkové klenby.V přízemí se do domu vstupuje obdélným kamenným portálem se skosením na svislých stranách.
Kájovská čp. 54, dvoupatrový nárožní objekt s malovaným renesančním průčelím. V podstatě jde o pozdně gotický objekt, který ve třetí čtvrtině 16. století prošel renesanční přestavbou. Pozornost vyvolávají zvláště bohatě malované fasády s převahou ornamentální výzdoby, figurálních motivů a s karyatidami.
Kájovská čp. 54, dvoupatrový nárožní objekt s malovaným renesančním průčelím. V podstatě jde o pozdně gotický objekt, který ve třetí čtvrtině 16. století prošel renesanční přestavbou. Pozornost vyvolávají zvláště bohatě malované fasády s převahou ornamentální výzdoby, figurálních motivů a s karyatidami.
Kájovská čp. 54, dvoupatrový nárožní objekt s malovaným renesančním průčelím. V podstatě jde o pozdně gotický objekt, který ve třetí čtvrtině 16. století prošel renesanční přestavbou. Pozornost vyvolávají zvláště bohatě malované fasády s převahou ornamentální výzdoby, figurálních motivů a s karyatidami.
Kájovská čp. 54, dvoupatrový nárožní objekt s malovaným renesančním průčelím. V podstatě jde o pozdně gotický objekt, který ve třetí čtvrtině 16. století prošel renesanční přestavbou. Pozornost vyvolávají zvláště bohatě malované fasády s převahou ornamentální výzdoby, figurálních motivů a s karyatidami.
Náměstí Svornosti čp. 2
Náměstí Svornosti čp. 2
Náměstí Svornosti čp. 2
Náměstí Svornosti čp. 2
radnice
radnice
radnice
radnice
radnice
Soukenická ulice
Soukenická  ulice čp. 35, fresky ze 70. let 15. století - sv. Florián, kůň v kolébce a zakuklenec, ve štítě v erbech je zde zachycena rožmberská růže, husa, neznámý světec s mitrou a neznámý symbol.
Soukenická ulice čp. 35,
Kájovská ulice čp. 55, rozsáhlý komplex nárožních objektů mezi náměstím, ulicí Kájovskou a Na louži. Hlavní budova má hladké uliční průčelí, které je ukončeno dvěma gotickými štíty. Hlavní fasáda budovy je hladká, členěná množstvím oken rozličných typů. Interiér v přízemí je přístupný vjezdem s gotickým lomeným portálem. Na něj navazuje plochostropá síň s dřevěným trámovým stropem, v síni je umístěn přenos renesanční nástěnné malby - fragment koně. Síň se zužuje do klenutého průjezdu s gotickou valenou klenbou a průjezd ústí do centrálního dvora nepravidelnéh​o čtyřúhelného tvaru. Dispozice přízemí je dvojtraktová.​ Obvodové zdivo přízemní místnosti při nároží bylo vybaveno dřevěnou srubovou vložkou. V pravém traktu budovy se sníženým přízemím se nachází prostor s dřevěným trámovým stropem. Ve dvoře se po levé straně nachází přízemní hospodářská budova s trámovým stropem.
Kájovská ulice čp. 55, rozsáhlý komplex nárožních objektů mezi náměstím, ulicí Kájovskou a Na louži. Hlavní budova má hladké uliční průčelí, které je ukončeno dvěma gotickými štíty. Hlavní fasáda budovy je hladká, členěná množstvím oken rozličných typů. Interiér v přízemí je přístupný vjezdem s gotickým lomeným portálem. Na něj navazuje plochostropá síň s dřevěným trámovým stropem, v síni je umístěn přenos renesanční nástěnné malby - fragment koně. Síň se zužuje do klenutého průjezdu s gotickou valenou klenbou a průjezd ústí do centrálního dvora nepravidelnéh​o čtyřúhelného tvaru. Dispozice přízemí je dvojtraktová.​ Obvodové zdivo přízemní místnosti při nároží bylo vybaveno dřevěnou srubovou vložkou. V pravém traktu budovy se sníženým přízemím se nachází prostor s dřevěným trámovým stropem. Ve dvoře se po levé straně nachází přízemní hospodářská budova s trámovým stropem.
Dlouhá ulice čp. 32, Vlašský dvůr, rozsáhlá budova na parcele asi 20 x 40 metrů, omezená třemi ulicemi. Jednotlivá křídla vymezují střední dvůr. Hlavní průčelí do Panské ulice v pravé předstupující části s figurální sgrafitovou výzdobou. V přízemí gotický lomený portál s bohatou profilací a fragment gotického okna. V přízemí v Dlouhé ulici lomený gotický portál, v patře kamenná římsa s rožmberskou růží. Severní a část západního průčelí je zakončeno atikou s věžicemi na nárožích. Při Panské ulici je síň klenutá plackami, nad ní v patře rozsáhlá místnost s bohatou hřebínkovou klenbou s fragmenty renesanční a klasicistní malířské výzdoby. V mezipatře menší síň s křížovou žebrovou klenbou. V křídle při Dlouhé ulici je v patře místnost s renesančním trámovým stropem. V ostatních prostorách jsou klenby valené a lunetové.
Dlouhá ulice čp. 32, Vlašský dvůr, rozsáhlá budova na parcele asi 20 x 40 metrů, omezená třemi ulicemi. Jednotlivá křídla vymezují střední dvůr. Hlavní průčelí do Panské ulice v pravé předstupující​ části s figurální sgrafitovou výzdobou. V přízemí gotický lomený portál s bohatou profilací a fragment gotického okna. V přízemí v Dlouhé ulici lomený gotický portál, v patře kamenná římsa s rožmberskou růží. Severní a část západního průčelí je zakončeno atikou s věžicemi na nárožích. Při Panské ulici je síň klenutá plackami, nad ní v patře rozsáhlá místnost s bohatou hřebínkovou klenbou s fragmenty renesanční a klasicistní malířské výzdoby. V mezipatře menší síň s křížovou žebrovou klenbou. V křídle při Dlouhé ulici je v patře místnost s renesančním trámovým stropem. V ostatních prostorách jsou klenby valené a lunetové.
Panská ulice čp. 17, dům patří k pozoruhodným ukázkám pozdně gotické výstavby města, obohacený renesancí v pozdním 16. či spíše raném 17. století (viz letopočet 1628 na vstupním portálu). Vedle podstatně dochované dispozice objekt vyniká i pozdně gotickými a renesančními detaily - nástěnné malby, dřevěný trámový strop, rožmberská růže na fasádě.
Panská ulice čp. 17, dům patří k pozoruhodným ukázkám pozdně gotické výstavby města, obohacený renesancí v pozdním 16. či spíše raném 17. století (viz letopočet 1628 na vstupním portálu). Vedle podstatně dochované dispozice objekt vyniká i pozdně gotickými a renesančními detaily - nástěnné malby, dřevěný trámový strop, rožmberská růže na fasádě.
Široká ulice čp. 74, jednopatrový objekt s čtyřosým průčelím, s poslední klasicistní úpravou. Rozvrh fasády, stejně jako vnitřní dispozice domu, je renesanční. V přízemí domu je původní zachovalá renesanční síň, sklenutá křížovou klenbou s vysokými hřebínky na hranách kápí a s hřebínkovým kruhem v ploše kápě. V přízemí jsou ještě dvě další mladší místnosti, valeně klenuté, průchod a dvůr, kde na uliční objekt navazuje dvorní křídlo. V poloze nynějšího mezipatra uličního objektu je umístěna původní renesanční horní síň s bohatou hřebínkovou klenbou. Ve velké části domu, stejně jako na dvorní i uliční fasádě, byla nalezena bohatá renesanční výzdoba (sgrafita a malby). Jednotnou výzdobu zřejmě měla jak spodní vstupní síň, tak horní síň v mezipatře, ale i další prostor vedoucí k půdě. Dvůr je ukončen objektem na dvou volných valeně klenutých prostorech, přilepených k původnímu městskému opevnění.
Široká ulice čp. 74, jednopatrový objekt s čtyřosým průčelím, s poslední klasicistní úpravou. Rozvrh fasády, stejně jako vnitřní dispozice domu, je renesanční. V přízemí domu je původní zachovalá renesanční síň, sklenutá křížovou klenbou s vysokými hřebínky na hranách kápí a s hřebínkovým kruhem v ploše kápě.
Široká ulice čp. 80, bývalý mlýn
bývalá městská zbrojnice, vznikla v období pozdní renesance
Latrán čp. 15, jeden z nejpozoruhodnějších měšťanských domů ve městě, v levé části při ulici je prostor vyzdobený nástěnnými malbami z počátku 15. století, které částečně překrývají malé fragmenty renesanční ornamentální výmalby, gotické nástěnné malby v přízemí zobrazující sv. Vojtěcha, sv. Víta, sv. Václava, sv. Zikmunda, sv. Ludmilu, sv. Prokopa, sv. Veroniku, očistec a kalvárii, od Mistra Zátoňského oltáře.
Latrán čp. 15, jeden z nejpozoruhodnějších měšťanských domů ve městě, v levé části při ulici je prostor vyzdobený nástěnnými malbami z počátku 15. století, které částečně překrývají malé fragmenty renesanční ornamentální výmalby, gotické nástěnné malby v přízemí zobrazující sv. Vojtěcha, sv. Víta, sv. Václava, sv. Zikmunda, sv. Ludmilu, sv. Prokopa, sv. Veroniku, očistec a kalvárii, od Mistra Zátoňského oltáře.
Latrán čp. 15, jeden z nejpozoruhodnějších měšťanských domů ve městě, v levé části při ulici je prostor vyzdobený nástěnnými malbami z počátku 15. století, které částečně překrývají malé fragmenty renesanční ornamentální výmalby, gotické nástěnné malby v přízemí zobrazující sv. Vojtěcha, sv. Víta, sv. Václava, sv. Zikmunda, sv. Ludmilu, sv. Prokopa, sv. Veroniku, očistec a kalvárii, od Mistra Zátoňského oltáře.
Latrán čp. 15, jeden z nejpozoruhodnějších měšťanských domů ve městě, v levé části při ulici je prostor vyzdobený nástěnnými malbami z počátku 15. století, které částečně překrývají malé fragmenty renesanční ornamentální výmalby, gotické nástěnné malby v přízemí zobrazující sv. Vojtěcha, sv. Víta, sv. Václava, sv. Zikmunda, sv. Ludmilu, sv. Prokopa, sv. Veroniku, očistec a kalvárii, od Mistra Zátoňského oltáře.
Latrán čp. 15, jeden z nejpozoruhodnějších měšťanských domů ve městě, v levé části při ulici je prostor vyzdobený nástěnnými malbami z počátku 15. století, které částečně překrývají malé fragmenty renesanční ornamentální výmalby, gotické nástěnné malby v přízemí zobrazující sv. Vojtěcha, sv. Víta, sv. Václava, sv. Zikmunda, sv. Ludmilu, sv. Prokopa, sv. Veroniku, očistec a kalvárii, od Mistra Zátoňského oltáře.
Latrán čp. 17, dům s renesančním obdélným vstupním portálem a renesanční atikou, v přízemí chodba klenutá křížovou klenbou s bohatou renesanční výmalbou datovanou letopočtem 1548.
Latrán čp. 17, dům s renesančním obdélným vstupním portálem a renesanční atikou, v přízemí chodba klenutá křížovou klenbou s bohatou renesanční výmalbou datovanou letopočtem 1548.
Latrán čp. 17, dům s renesančním obdélným vstupním portálem a renesanční atikou, v přízemí chodba klenutá křížovou klenbou s bohatou renesanční výmalbou datovanou letopočtem 1548.
Latrán čp. 17, dům s renesančním obdélným vstupním portálem a renesanční atikou, v přízemí chodba klenutá křížovou klenbou s bohatou renesanční výmalbou datovanou letopočtem 1548.
Latrán čp. 17, dům s renesančním obdélným vstupním portálem a renesanční atikou, v přízemí chodba klenutá křížovou klenbou s bohatou renesanční výmalbou datovanou letopočtem 1548.
Latrán čp. 17, dům s renesančním obdélným vstupním portálem a renesanční atikou, v přízemí chodba klenutá křížovou klenbou s bohatou renesanční výmalbou datovanou letopočtem 1548.
Latrán čp. 17, dům s renesančním obdélným vstupním portálem a renesanční atikou, v přízemí chodba klenutá křížovou klenbou s bohatou renesanční výmalbou datovanou letopočtem 1548.
Latrán čp. 17, dům s renesančním obdélným vstupním portálem a renesanční atikou, v přízemí chodba klenutá křížovou klenbou s bohatou renesanční výmalbou datovanou letopočtem 1548.
Latrán čp. 17, dům s renesančním obdélným vstupním portálem a renesanční atikou, v přízemí chodba klenutá křížovou klenbou s bohatou renesanční výmalbou datovanou letopočtem 1548.
Latrán čp. 17, dům s renesančním obdélným vstupním portálem a renesanční atikou, v přízemí chodba klenutá křížovou klenbou s bohatou renesanční výmalbou datovanou letopočtem 1548.
Latrán čp. 17, dům s renesančním obdélným vstupním portálem a renesanční atikou, v přízemí chodba klenutá křížovou klenbou s bohatou renesanční výmalbou datovanou letopočtem 1548.
minoritský klášter
Latrán č. p. 11, Zámecké schody, jednopatrová budova pozdně gotického původu byla upravena v době renesance a klasicismu. Na průčelí je gotický sedlový portál a barokní nástěnný obraz - medvěd v okně.
Latrán
bývalý kostel sv. Jošta
Kájovská ulice čp. 55, rozsáhlý komplex nárožních objektů mezi náměstím, ulicí Kájovskou a Na louži. Hlavní budova má hladké uliční průčelí, které je ukončeno dvěma gotickými štíty. Hlavní fasáda budovy je hladká, členěná množstvím oken rozličných typů. Interiér v přízemí je přístupný vjezdem s gotickým lomeným portálem. Na něj navazuje plochostropá síň s dřevěným trámovým stropem, v síni je umístěn přenos renesanční nástěnné malby - fragment koně. Síň se zužuje do klenutého průjezdu s gotickou valenou klenbou a průjezd ústí do centrálního dvora nepravidelného čtyřúhelného tvaru. Dispozice přízemí je dvojtraktová. Obvodové zdivo přízemní místnosti při nároží bylo vybaveno dřevěnou srubovou vložkou. V pravém traktu budovy se sníženým přízemím se nachází prostor s dřevěným trámovým stropem. Ve dvoře se po levé straně nachází přízemní hospodářská budova s trámovým stropem.
Náměstí Svornosti čp. 10
Náměstí Svornosti čp. 7
Rybářská ulice čp. 41
Rybářská ulice čp. 37, jednopatrový renesanční dům se sgrafity.
městská hradba s ochozem a věží
Budějovická brána, je jedinou z devíti městských bran, která se dochovala do dnešních dnů. Byla postavena v letech 1598 - 1602.
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
- zrušit filtraci.

Odstranění fotek a videí z alba

Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.

Název

Český Krumlov, 2013.

Popis

Český Krumlov je město ležící v Jihočeském kraji asi 25 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Leží v nadmořské výšce 492 metrů pod Blanenským lesem. Město se rozprostírá v esovitých meandrech řeky Vltavy.

Nejstarší osídlení místa je datováno asi do období 70.000 let před naším letopočtem. Později se zde nacházelo sídliště také v době bronzové a asi 400 let před naším letopočtem také sídliště keltské.

V 6. století se v mís-tech dnešního města nacházelo Slovanské sídliště.

V 9. století vlastnili území Slavníkovci, kteří byli vyvražděni Přemyslovci. Tomuto rodu také zdejší území připadlo a od nich se dostalo do rukou Vítkovcům. Pravděpodobně v roce 1179 se na místě dnešního města usadil Vítek z Prčice. Ten svůj majetek rozdělil mezi čtyři syny.

Ve 30. letech 13. století byl jedním ze synů Vítka z Prčice na levém břehu řeky Vltavy založen hrad. První písemná zpráva o hradu pochází z roku 1253. Na pravém břehu Vltavy v jejím meandru byla roku 1274 založena osada.

Roku 1302 se majetek dostal do rukou pánů z Rožmberka, kteří sem přesídlili. Rožmberkové roku 1309 nechali posta-vit první kostel sv. Víta, později zvětšili hrad a založili novou městskou čtvrť dnes nazývanou Latrán. Zde již před rokem 1334 vznikla původně dřevěná kaple sv. Jošta. Z 1. poloviny 14. století pochází první zprávy o židovských obyvatelích. V polovině 14. století započala výstavba kláštera s chrámem Božího těla. Roku 1388 byla na náměstí zřízena dřevěná kašna.

V letech 1407 – 1439 byl postaven gotický kostel sv. Víta, v jehož základech byl využit původní kostel. Za husitských válek stál Oldřich II. z Rožmberka, tehdejší majitel panství, na straně husitů, ale pak se stal jejich odpůrcem. Roku 1439 se poprvé objevuje zmínka o názvu Český Krumlov. V roce 1459 se prvně uvádí třípatrová Latránská městská brána. Roku 1475 byly otevřeny stříbrné doly, které přivedly do města nové horníky. Roku 1494 byl Krumlov povýšen na královské město. Součástí Krumlova se stala předměstí Horní Brána, Plešivec, Špičák a Za tavírnou. Na konci 15. století byl dostavěn klášterní mnišský ambit a kaple sv. Wolfganga, která byla vysvěcena roku 1491. Od roku 1494 bylo židům zakázáno pobývat ve městě.

Roku 1555 byl ke Starému Městu připojen Latrán. Ve 2. polovině 16. století byl nejvyšším královským purkrabím Vilémem a Petrem Vokem z Rožmberka přestavěn hrad na zámek. Roku 1585 byla zřízena dřevěná hřbitovní kaple sv. Martina. V letech 1598 – 1602 proběhla výstavba Budějovické brány s dřevěným padacím mostem.

Někdy po roce 1600 byla vyčerpána zdejší ložiska stříbra, ale obyvatelstvo se rychle přeorientovalo na zemědělství. Roku 1601 musel Petr Vok z Rožmberka kvůli dluhům panství prodat císaři Rudolfu II. Roku 1611 bylo město poškozeno vpádem Pasovských. Také za třicetileté války byl Krumlov několikrát v obležení císařských vojsk. Roku 1622 daroval císař panství Janu Oldřichu z Eggenberka. Roku 1648 město vyplenili Švédové. V průběhu 16. století byla dřevěná kašna na náměstí nahrazena kamennou.

Roku 1710 byla na Křížové hoře postavena kaple Panny Marie Bolestné a sv. Kříže. Roku 1717 byla původní dřevěná kaple sv. Martina zbořena a vznikla nová. V roce 1719 vymřel rod Eggenberků a panství získali Schwarzenberkové. Ve 2. polovině 18. století se v Krumlově usadila první židovská rodina a počet židů ve městě začal pomalu narůstat.

V 19. století fungovaly v Krumlově mlýny, papírny, pivovary, přádelna lnu a vápenka. Docházelo k rozvoji města, takže byly postupně bourány městské hradby a také všechny brány vyjma Budějovické. Roku 1830 byl ledovými krami poškozen most a při jeho rekonstrukci v roce 1835 byla zbořena Druhá Latránská brána. Roku 1839 jí následovala Horní brána. Roku 1842 pak byla bourána brána v Radniční ulici a jedna z bran v Kájovské ulici. V roce 1843 byla zbořena původní kašna na náměstí a nová byla zřízena u morového sloupu. Roku 1848 povodeň poškodila Latránskou bránu a její okolí, takže brána byla zbořena. Od roku 1849 se do Krumlova mohli svobodně stěhovat židé. V roce 1850 se Krumlov stal okresním městem a vznikla řada českých institucí. Roku 1860 byla zbořena poškozená Mostecká brána a druhá brána v Kájovské ulici. Jako poslední byla v roce 1880 zbořena brána v Široké ulici. Ve 2. polovině 19. století započala těžba tuhy. V průběhu 19. století tvořili velkou část obyvatel města Němci. Postupně se stupňovaly vzájemné výpady.

V letech 1908 – 1909 si židé postavili ve městě synagogu. Po skončení 1. světové války roku 1918 usilovali Němci o připojení k Rakousku, ale 28. listopadu téhož roku obsadila Krumlov Československá armáda. Od 30. dubna 1920 je město oficiálně pojmenováno Český Krumlov. Po podepsání Mnichovské dohody roku 1938 se Krumlov stal součástí Německa a roku 1940 bylo krumlovské panství Schwarzenberkům zkonfiskováno. V roce 1945 byl Krumlov osvobozen a bylo odsunuto německé obyvatelstvo, které nahradili Češi. Po roce 1948 započal rozvoj průmyslu a výstavba sídlišť a budov občanské vybavenosti. V roce 1958 bylo v zámeckém parku zprovozněno provizorní otáčivé hlediště. Roku 1963 byla vyhlášena Městská památková rezervace Český Krumlov. K opravám města však došlo až po roce 1989. Od roku 1992 je město zapsáno na seznamu světového dědictví Unesco.

Nejvýznamnější stavbou města je hrad a zámek Český Krumlov. Významnou dominantu města tvoří četné církevní památky, především gotický trojlodní kostel sv. Víta, který je vysoký 20 metrů, dlouhý 44 metrů a široký 20 metrů. Z dalších jmenujme například minoritský klášter s chrámem Božího těla a mnišským ambitem, kostel sv. Jošta, kapli sv. Martina nebo kapli Panny Marie Bolestné a sv. Kříže na Křížové hoře. K dalším památkám patří židovská synagoga, jediná dochovaná Budějovická městská brána nebo morový sloup a kašna na náměstí.

zdroj: https://www.cz-milka.net/pamatky/04-mesta-a-obce/cesky-krumlov/

Období

16.6.2013

Statistiky

  • 109 fotek
  • 24 se líbí

Fototechnika

Panasonic DMC-LX3

Nastavení

Veřejné album

Vidí všichni lidé.

Přístupné pouze pro 18+

Vidí pouze lidé, kteří potvrdí svou plnoletost pro zobrazení obsahu 18+.

Skryté album

Vidí pouze lidé, kteří znají přesnou adresu alba.

Uzamčené album

Vidí pouze lidé, kteří zadají kód, který nastavíte.

Nahlásit album
Reklama

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí...

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout znovu

Také album můžete sdílet

Spustit prezentaci Zastavit
TIPZměny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotku či video tak objeví více lidí.
Český Krumlov, 2013.
Komentáře Přidat